Začínáme s chovatelstvím III. - Odchov štěňat

08.05.2013 18:45

(zpracovala ing. Radana Sojková, aktualizováno 5.12.2018)
 

 1. Po narození štěňat odešle chovatel do 14 dnů na adresu hlavního poradce chovu: 

 • originál krycího listu (doplní do něj datum narození a počet štěňat),
 • doklad o zaplacení poplatku za evidenci vrhu (200,- Kč členové TTC, 800,- Kč nečlenové TTC),
 • vyplněný formulář hlášení vrhu,
 • v případě krytí psem v majetku českého majitele – nečlena klubu doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa pro nečlena klubu.
 • je možné odeslat i žádost o přidělení čísel zápisu (viz dále bod 2)
 1. Do věku štěňat 2 týdnů štěňat zašle chovatel hlavnímu poradci chovu ve dvojím vyhotovení žádost o přidělení čísel zápisu. Uvede do něj podle abecedy napřed jména psů a pak fen. Potvrzená žádost s čísly zápisu přijde chovateli zpět z plemenné knihy ČMKU. Tuto žádost je možné posílat zároveň s hlášením vrhu.
  Majitel krycího psa zašle hlavnímu poradci chovu rovněž do dvou týdnů po narození štěňat doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa. V případě nezabřeznutí feny se poplatek nehradí.

 2. Identifikace štěňat (čipování) - ve věku od 6 týdnů je třeba nechat štěňata čipovat. Zápis o čipování ve dvojím vyhotovení, provedený na formuláři s čísly zápisu (zasláno od ČMKU obvykle emailem), s minimálně 1x vylepeným originálem čárového kódu (čísla čipu) a potvrzený veterinářem, který čipování provedl, přiloží chovatel k Přihlášce k zápisu vrhu.

 3. Kontrola vrhu - ve věku 6-8 týdnů k vám přijede na kontrolu vrhu poradce chovu – jeden ze členů chovatelské komise. Konkrétního poradce chovu chovatel dojedná s hlavním poradcem chovu a konkrétní termín s příslušným poradcem chovu nejpozději 3 dny před termínem kontroly. Chovatel je povinen zajistit ke kontrole vrhu odpovídající podmínky a ukázat kontrolnímu orgánu prostor, kde jsou štěňata odchovávána. Ke kontrole vrhu si připravte:

 • knihu odchovů se zaznamenanými údaji o vrhu,
 • jména a čísla zápisu štěňat (formulář od ČMKU s přidělenými čísly zápisu),
 • porodní a aktuální hmotnost štěňat,
 • data odčervování a očkování,
 • zápis o čipování (pokud jsou již štěňata čipovaná),
 • poplatek za kontrolu vrhu ve schválené výši.

Poradce chovu štěňata prohlédne a veškeré informace zaznamená do Zápisu o kontrole vrhu ve 3 vyhotoveních, které podepisuje poradce i chovatel (chovatel má právo se k zapsaným údajům vyjádřit). Jedno vyhotovení si ponechá  chovatel, jedno poradce chovu a jedno odešle poradce chovu hlavnímu poradci chovu. Za kontrolu vrhu zaplatí chovatel stanovený poplatek podle počtu štěňat, nečlenové klubu také cestovní náklady poradce chovu (v souladu se smlouvou o poskytnutí chov. servisu).

 1. Přihláška k zápisu štěňat - do 60 dnů věku štěňat pošle chovatel hlavnímu poradci chovu doklady:

 • 2x vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat,
 • 2x formulář o přidělení čísel zápisu s vyznačeným potvrzením o čipování štěňat,
 • 1x nálepku s kódy mikročipů (na rubu popsané jmény nebo čísly štěňat)- není nutné zasílat, pokud jsou kódy nalepeny alespoň na jednom zápisu o čipování,
 • při prvním vrhu feny - originál jejího průkazu původu pro přeregistraci chovného jedince (pokud chovatel neprovedl přeregistraci před vrhem),
 • při zahraničním krytí - fotokopii průkazu původu psa s vyznačením chovnosti nebo jiný doklad o chovnosti (je-li v zemi majitele psa vyžadován) a zdravotních dokladů,
 • fotokopie dokladů o získání šampionátů a ocenění (diplomy, příloha průkazu původu a pod.), příp. nepovinných zdravotních vyšetření feny i psa, která chcete mít v rodokmenu štěňat uvedena,
 • při prvním vrhu v chovatelské stanici - fotokopii dokladu o registraci chovatelské stanice.
 1. Z plemenné knihy ČMKU zašlou chovateli průkazy původu na dobírku nebo si je po předchozí domluvě může osobně vyzvednou. V případě, že některé štěně putuje do zahraničí, je potřeba jeho rodokmen opatřit doložkou Exportního průkazu původu – spolu s žádostí pošle chovatel na plemennou knihu jméno a příjmení zahraničního majitele a jeho adresu bydliště.

 2. V případě, že snažení nebylo úspěšné a fenka nezabřezla, pošle chovatel druhé vyhotovení krycího listu hlavnímu poradci chovu nejpozději do 75 dnů od krytí a oznámí to majiteli psa.