Začínáme s chovatelstvím III. - Odchov štěňat

11.05.2019 16:00

(zpracovala ing. Radana Sojková, 03/2013, poslední aktualizace 11.5.2019)

 

 1. Po narození štěňat odešle chovatel do 14 dnů na adresu hlavního poradce chovu: 

 • vyplněný formulář hlášení vrhu,
 • doklad o zaplacení poplatku za evidenci vrhu (300,- Kč členové TTC, 1200,- Kč nečlenové TTC),
 • v případě krytí psem v majetku českého majitele – nečlena klubu doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa pro nečlena klubu.
 • je možné odeslat i žádost o přidělení čísel zápisu (viz dále bod 2)

        Hlášení vrhu s doklady lze poslat hl. poradci chovu emailem (kvalitní sken), přijetí emailu bude chovateli potvrzeno.

 1. Do věku štěňat 2 týdnů štěňat zašle chovatel hlavnímu poradci chovu žádost o přidělení čísel zápisu. (opět stačí zaslat sken emailem). Uvede do něj podle abecedy napřed jména psů a pak fen.
  Plemenná kniha ČMKU vystaví chovateli čísla zápisu spolu s náhledem PP štěňat a zašle chovateli emailem formulář v pdf, který slouží současně jako potvrzení o čipování štěňat a přihláška vrhu. Chovatel by si měl zkontrolovat náhled rodokmenu, zda jsou tam uvedeny správné údaje.

 2. Majitel krycího psa (člen klubu) zašle hlavnímu poradci chovu do dvou týdnů po narození štěňat emailem doklad o zaplacení poplatku za použití krycího psa. V případě nezabřeznutí feny se poplatek nehradí.

 3. Identifikace štěňat (čipování) - ve věku od 6 týdnů je třeba nechat štěňata čipovat. Zápis o čipování bude proveden na formulář zaslaný z ČMKU (viz bod 2), který si chovatel ve dvojím vyhotovení vytiskne. Čipování musí být potvrzeno veterinárním lékařem, který jej prováděl a na alespoň jednom formuláři  musí být vylepeny originály čárového kódu (čísel čipu).

 4. Kontrola vrhu - ve věku 6-8 týdnů k vám přijede na kontrolu vrhu poradce chovu – jeden ze členů chovatelské komise. Konkrétního poradce chovu chovatel dojedná s hlavním poradcem chovu a konkrétní termín s příslušným poradcem chovu nejpozději 3 dny před termínem kontroly. Chovatel je povinen zajistit ke kontrole vrhu odpovídající podmínky a ukázat kontrolnímu orgánu prostor, kde jsou štěňata odchovávána. Ke kontrole vrhu si chovatel dále připraví:

 • knihu odchovů se zaznamenanými údaji o vrhu,
 • jména a čísla zápisu štěňat (formulář od ČMKU s přidělenými čísly zápisu),
 • porodní a aktuální hmotnost štěňat,
 • data odčervování a očkování (pokud jsou již štěňata očkovaná),
 • zápis o čipování (pokud jsou již štěňata čipovaná),
 • poplatek za kontrolu vrhu ve schválené výši (lze poukázat bezhotovostně na účet TTC).

Poradce chovu štěňata prohlédne a veškeré informace zaznamená do Zápisu o kontrole vrhu ve 3 vyhotoveních, které podepisuje poradce i chovatel. Chovatel má právo se k zapsaným údajům v zápise vyjádřit. Jedno vyhotovení si ponechá  chovatel, jedno poradce chovu a jedno odešle poradce chovu hlavnímu poradci chovu. Za kontrolu vrhu zaplatí chovatel stanovený poplatek podle počtu štěňat, nečlenové klubu také cestovní náklady poradce chovu (v souladu se smlouvou o poskytnutí chov. servisu).

 1. Přihláška k zápisu štěňat - do 60 dnů věku štěňat pošle chovatel hlavnímu poradci chovu poštou doporučeně doklady:

 • 2x úplně vyplněný formulář přihlášky vrhu s čísly zápisu, který obdržel chovatel od ČMKU (viz bod 2.), s potvrzeným záznamem o čipování, s čísly čipů i s barvami štěňat,
 • 1x nálepky s čárovými kódy mikročipů (na rubu popsané jmény nebo čísly štěňat) - není nutné zasílat, pokud jsou kódy nalepeny alespoň na jednom výtisku přihlášky se zápisem o čipování (na druhém výtisku musí být v takovém případě zapsány rukou a potvrzeny veterinářem),
 • při prvním vrhu feny - originál jejího průkazu původu pro přeregistraci chovného jedince (pokud chovatel neprovedl přeregistraci před vrhem),
 • při zahraničním krytí - fotokopii průkazu původu psa s vyznačením chovnosti nebo jiný doklad o chovnosti (je-li v zemi majitele psa vyžadován) a zdravotních dokladů,
 • fotokopie dokladů o získání šampionátů a ocenění (diplomy, příloha průkazu původu a pod.), příp. dalších zdravotních vyšetření feny i psa, která chcete mít v rodokmenu štěňat uvedena,
 1. Z plemenné knihy ČMKU zašlou chovateli průkazy původu poštou na dobírku nebo si je po předchozí domluvě může osobně vyzvednout. V případě, že některé štěně putuje do zahraničí, je potřeba jeho rodokmen opatřit doložkou Exportního průkazu původu – spolu s žádostí pošle chovatel na plemennou knihu jméno a příjmení zahraničního majitele a jeho adresu bydliště.

 2. V případě, že snažení nebylo úspěšné a fenka nezabřezla, nahlásí tuto skutečnost chovatel hlavnímu poradci chovu do 75 dnů od krytí (stačí emailem) a oznámí to majiteli psa.