Začínáme s chovatelstvím II. - Krytí

11.05.2019 17:00

(zpracovala ing. Radana Sojková, 03/2013, poslední aktualizace 11.5.2019) 
 

 1. Před cestou na krytí si chovatel připraví následující doklady:

 • fotokopie rodokmenu feny,
 • zdravotní doklady (především platné potvrzení o oftalmologickém vyšetření) - zodpovědný majitel krycího psa po vás určitě také bude doklady vaší feny požadovat,
 • 1x krycí list (další vyhotovení si může chovatel s majitelem vyplnit a podepsat pro svoji potřebu)
 1. Po krytí vyplní chovatel krycí list a nechá ho podepsat majitelem nebo držitelem krycího psa.

 2. Krytí v ČR – krycí list pošle chovatel do 14 dnů poštou doporučeně hlavnímu poradci chovu jako hlášení krytí, spolu s fotokopiemi dokladu o vyšetření očí obou rodičů ke dni krytí ne starší jednoho roku. Bez zaslání krycího listu nemůže být vrh štěňat zapsán do plemenné knihy.

 1. Zahraniční krytí nebo krytí psem nečlena klubu - krycí list posílá chovatel hlavnímu poradci chovu poštou doporučeně do 14 dnů spolu s kopiemi dokladů:

 • fotokopii průkazu původu psa,
 • potvrzení o chovnosti psa (je-li v zemi majitele vyžadováno – platí pro zahraniční krytí, u českého psa v majetku nečlena klubu musí být doloženo vždy),
 • fotokopii potvrzení o vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu (HD) s výsledkem A, B nebo C; u jedince s výsledkem vyšetření C doklad o vyšetření od obou rodičů (viz bod 32 Zápisního řádu TTC),
 • certifikát DNA testu na PLL a CCL/NCL s výsledkem clear (normal) nebo carrier,  (v případě zahraničního krytí s jedincem ze země, kde se DNA testy neprovádějí, musí být český partner krytí DNA clear),
 • potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby obou rodičů, ke dni krytí ne starší jednoho roku.

 Krycí list musí být podepsán zahraničním majitelem nebo držitelem psa anebo majitelem – nečlenem klubu.

 1. Krytí zahraniční feny českým psem - do 14 dnů od krytí zašle majitel emailem hlášení krytí hlavnímu poradci chovu obsahující: 

 • jméno feny,
 • jméno a adresu chovatele, název chov. stanice,
 • fotokopii průkazu původu zahraniční feny,
 • potvrzení o chovnosti feny (je-li vyžadováno v zemi chovatele),
 • potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních,
 • doklad o zaplacení poplatku za použití krycího psa.
 1. Krytí feny nečlena klubu českým psem – před zamýšleným krytím si majitel psa musí u chovatele ověřit, zda má chovatel – nečlen klubu uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu s TTC. V případě, že tuto smlouvu mít chovatel – nečlen nebude, takové krytí je třeba odmítnout, protože by se jednalo o porušení řádů TTC a ČMKU s možnými postihy.