Začínáme s chovatelstvím II. - Krytí

11.05.2019 17:00

(zpracovala ing. Radana Sojková, 03/2013, poslední aktualizace 11.5.2019) 
 

 1. Před cestou na krytí si chovatel připraví následující doklady:

 • fotokopie rodokmenu feny,
 • zdravotní doklady (především platné potvrzení o oftalmologickém vyšetření) - zodpovědný majitel krycího psa po vás určitě také bude doklady vaší feny požadovat,
 • 1x krycí list (další vyhotovení si může chovatel s majitelem vyplnit a podepsat pro svoji potřebu)
 1. Po krytí vyplní chovatel krycí list a nechá ho podepsat majitelem nebo držitelem krycího psa.

 2. Krytí v ČR – krycí list pošle chovatel do 14 dnů hlavnímu poradci chovu jako hlášení krytí, spolu s fotokopiemi dokladu o vyšetření očí obou rodičů ke dni krytí ne starší jednoho roku. Bez zaslání krycího listu nebude vrh štěňat zapsán do plemenné knihy.

 1. Zahraniční krytí nebo krytí psem nečlena klubu - krycí list posílá chovatel hlavnímu poradci chovu do 14 dnů spolu s kopiemi dokladů:

 • fotokopii průkazu původu psa,
 • potvrzení o chovnosti psa (je-li v zemi majitele vyžadováno – platí pro zahraniční krytí, u českého psa v majetku nečlena klubu musí být doloženo vždy),
 • fotokopii potvrzení o vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu (HD) s výsledkem A, B nebo C; u jedince s výsledkem vyšetření C doklad o vyšetření od obou rodičů (viz bod 32 Zápisního řádu TTC),
 • certifikát DNA testu na PLL a CCL/NCL s výsledkem clear (normal) nebo carrier,  (v případě zahraničního krytí s jedincem ze země, kde se DNA testy neprovádějí, musí být český partner krytí DNA clear),
 • potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby obou rodičů, ke dni krytí ne starší jednoho roku.

 Krycí list musí být podepsán zahraničním majitelem nebo držitelem psa anebo majitelem – nečlenem klubu.

 1. Krytí zahraniční feny českým psem - do 14 dnů od krytí zašle majitel hlášení krytí hlavnímu poradci chovu obsahující: 

 • jméno feny,
 • jméno a adresu chovatele, název chov. stanice,
 • fotokopii průkazu původu zahraniční feny,
 • potvrzení o chovnosti feny (je-li vyžadováno v zemi chovatele),
 • potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních,
 • doklad o zaplacení poplatku za použití krycího psa.
 1. Krytí feny nečlena klubu českým psem – před zamýšleným krytím by si měl majitel psa u chovatele ověřit, zda má chovatel – nečlen klubu uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu s TTC. V případě, že tuto smlouvu mít chovatel – nečlen nebude, takové krytí je třeba odmítnout, protože by se jednalo o porušení řádů TTC a ČMKU s možnými postihy.