Začínáme s chovatelstvím I. - Uchovnění a příprava na krytí

11.05.2019 18:00

(zpracovala ing. Radana Sojková, 03/2013, poslední aktualizace 11.5.2019)  


Rozhodli jste se se svou fenkou odchovávat štěňátka nebo zařadit do chovu vašeho psa? Nabízíme stručný přehled kroků jak na to, abyste včas a řádně splnili všechny povinnosti dané klubovými řády Tibetan Terrier Clubu ČR (TTC) a Českomoravské kynologické unie (ČMKU) pro uchovnění a odchov štěňat s průkazem původu. 

Chovatelská agenda se řídí klubovými řády TTC a také příslušnými řády ČMKU.

Všechny formuláře potřebné pro žádosti a chovatelskou agendu najdete na webu TTC v sekci Ke stažení.
Přehled poplatků za úkony a číslo účtu najdete také na webu TTC v rubrice Poplatky.

A.  Podmínky uchovnění tibetského teriéra

 1. dosažení věku 15 měsíců u psů i u fen,

 2. alespoň jeden posudek s výsledkem "výborný" z národní výstavy v ČR nebo mezinárodní výstavy F.C.I., klubové či speciální výstavy TTC ČR, případně výstavy spolupořádané TTC ČR, ve věku nejméně 12 měsíců (posudek zasílejte v českém nebo slovenském jazyce, pokud je v jazyce jiném, musíte doložit jeho překlad)

 3. vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů ve věku nejméně 12 měsíců, vyhodnocené oprávněným posuzovatelem určeným klubem (MVDr. L. Duchek - kontakt najdete zde) s výsledkem A, B nebo C - u jedinců s výsledkem C musí být doloženo vyšetření rodičů s výsledkem A nebo B,

 4. potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby provedené ve věku jedince nejméně 12 měsíců oprávněným posuzovatelem dědičných očních vad, k datu podání žádosti ne starší 12 měsíců, (seznam posuzovatelů najdete zde.)

 5. certifikát DNA testu primární luxace čočky (PLL) a neuronální ceroidní lipofuscinózy (NCL/CCL) s výsledkem vyšetření clear (normal) nebo carrier, přičemž jedinec, jehož oba rodiče mají výsledek vyšetření DNA clear (normal), je hodnocen také jako DNA clear (normal),

 6. absolvování popisné přehlídky, která musí být provedena  ve věku nejméně 12 měsíců; popisné přehlídky se konají v termínech určených klubem, k přihlášce využijte  klubový formulář . (Podrobnosti k popisným přehlídkám najdete zde.)

Po absolvování všech vyšetření a popisné přehlídky zašlete na adresu hlavního poradce chovu písemnou  žádost o uchovnění  spolu s následujícími doklady:

 • fotokopii posudku z výstavy,
 • fotokopie dokladů o splnění zdravotních podmínek a kopie protokolu z popisné přehlídky
 • fotokopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění,
 • originál průkazu původu psa k vyznačení chovnosti (lze se také dohodnout s hlavním poradcem chovu, že vám chovnost vyznačí při osobním setkání třeba na některé výstavě).

Po kontrole všech dokladů o splnění podmínek vám hlavní poradce chovu vystaví Protokol o uchovnění, který je zveřejněn v následujícím klubovém Zpravodaji, a chovnost vyznačí v průkazu původu.

Majitel psa poté zašle průkaz původu s vyznačením chovnosti na plemennou knihu ČMKU k přeregistraci (zápisu do rejstříku chovných jedinců). U fen se tato přeregistrace provádí obvykle při zápisu jejího prvního vrhu (můžete ji ale také nechat přeregistrovat předem).

 

B.  Plánujeme štěňata

 1. Je potřeba si zajistit registraci chovatelské stanice - podmínky a postup najdete na stránce ČMKU .

 2. Pokud neplánujete odchovávat více vrhů, můžete požádat některého chovatele, který odchová štěňata na svou stanici na základě smlouvy mezi vámi a ním. Smlouvu dokládáte TTC a plemenné knize.

 3. V případě spolumajitelství feny musíte předložit klubu a plemenné knize Souhlas s podpisovým právem, kterým dochází ke zmocnění jednoho ze spolumajitelů k činění všech úkonů týkajících se chovu k danému jedinci.
 4. Při výběru krycího psa si před plánovaným krytím od majitele psa vyžádejte informace, případně doklady (kopie dokladů budete následně dokládat po uskutečněném krytí): 

 • doklad o uchovnění psa (je-li v zemi majitele vyžadováno - platí pro zahraniční krytí),
 • kopii průkazu původu psa,
 • doklady o zdravotních vyšetřeních - výsledek HD, vyšetření očí (nesmí být starší jednoho roku ke dni krytí) a genetických testech (v případě zahraničního krytí s jedincem ze země, kde se DNA testy neprovádějí, musí být český partner krytí DNA clear).
 1. Před termínem krytí absolvujte se svou fenkou vyšetření očí, které nesmí být starší jednoho roku.

 2. S majitelem krycího psa si předem sjednejte náhradu za krytí. V zahraničí je obvyklé placení krycího poplatku hned po uskutečněném krytí jednorázově. Domluvte si i podmínky, pokud fena nezabřezne nebo se narodí 1-2 štěňata. Někteří majitelé psa souhlasí i s poplatkem za krytí podle počtu štěňat (fixní poplatek za každé narozené nebo odchované štěně), který uhradíte po narození štěňat nebo v určitém věku (např. do osmi týdnů po narození). Vše je věcí dohody mezi vámi a majitelem psa, klub do toho nezasahuje.

 3. Ze stránky TTC si vytiskněte  Krycí list .