Bilance činnosti TTC od voleb v březnu 2012 do února 2016

12.02.2016 20:28

Milí členové klubu,

v březnu 2016 končí volební období nynějšího výboru TTC a s ním přichází čas bilancovat. Přinášíme Vám proto souhrn činnosti klubu, kterou přinesly uplynulé čtyři roky.

Co se povedlo:

Klubové řády

 • Došlo k zásadní modernizaci, zpřehlednění a aktualizaci klubových stanov i dalších klubových řádů.
 • Klub se musel především vyrovnat se změnou občanského zákoníku a s řadou administrativních povinností s tím spojených.
 • Na klubovém webu jsou od r. 2012 s předstihem před členskou schůzí zveřejňovány návrhy změn klubových řádů, které předkládá výbor. (Do r. 2012 se návrhy výboru předem nezveřejňovaly a členové se s nimi seznamovali až přímo na členské schůzi.)
   

Klubové výstavy a setkání

 • Klubová výstava bez udělování titulu "Klubový vítěz" byla přenesena z Kladna, je pořádána v režii našeho klubu ve Smržovce a pojmenována "Memoriál Al-Erak" na památku prvních českých chovatelů TT. To vedlo k podstatnému zvýšení obliby a prestiže této výstavy.
 • Trvalá spolupráce při pořádání klubových a speciálních výstav s Klubem chovatelů málopočetných plemen vede k větší pestrosti pozvaných rozhodčích, včetně zahraničních.
 • Na klubové a spec. výstavy se dařilo dosud vždy zajistit pro vystavovatele hodnotné dárky.
 • Došlo k obnovení tradice víkendových setkání spojených s klub. výstavou. Ta jsou pořádána ve Smržovce a o jejich oblibě svědčí, že se jich pravidelně účastní přibližně třetina členů klubu.
   

Klubový zpravodaj, web a sociální sítě

 • Byl vytvořen nový moderní a atraktivnější design zpravodaje.
 • Členové mají možnost stažení zpravodaje v barevné verzi v elektronické podobě.
 • Zpravodaj pravidelně přináší kromě základních klubových záležitostí také užitečné rady členům a zábavnou část.
 • Došlo k osamostatnění klubového webu, který byl do r. 2012 součástí soukromého webhostingu bývalé hl. poradkyně chovu. Byl vytvořen nový moderní design webu.
 • Byla zřízena neveřejná část klubového webu, vyhrazená pouze pro členy klubu.
 • Web je pravidelně aktualizován a přináší důležité informace členům, týkající se organizačních a chovatelských záležitostí, výstav, aktuálních událostí atd.
 • Došlo ke znovuzřízení klubového profilu na sociální síti Facebook. (Starý profil, který po svém nezvolení do funkce v r. 2012 jeho bývalá administrátorka zrušila, byl v podstatě nefunkční.)
 • Nyní je klubový profil na Facebooku aktivní, přináší aktuální informace jak členům klubu, tak dalším příznivcům TT. (V únoru 2016 má již více než 210 příznivců.)
   

Výbor klubu, informovanost členů klubu, chovatelské záležitosti

 • Byl vytvořen jednací řád výboru.
 • Klub se stal otevřenější, zlepšilo se informování členů klubu o činnosti výboru a chovatelské komise i o činnosti klubu celkově.
 • Zápisy ze schůzí výboru i chov. komise a další důležité klubové dokumenty jsou od r. 2012 zveřejňovány v části klubového webu, vyhrazené členům klubu. (Do r. 2012 se většina vůbec nezveřejňovala.)
 • Podle nově schválených stanov se v příštím volebním období sníží počet členů výboru ze sedmi na pět, což lépe odpovídá celkovému počtu členů klubu a povede ke zpružnění a zpřehlednění agendy i k finančním úsporám.
 • Podařilo se obnovit velkou část chovatelského archivu, a to pomocí majitelů chovných jedinců, ČMKU a smluvního hodnotitele HD. (Klubové chov. písemnosti nepředala klubu v r. 2012 býv. hl. poradkyně chovu, viz dále.)
   

Finance, hospodaření klubu

 • Přestože počet členů klubu poklesl a zároveň se zvýšila aktivita klubu, dařilo se pracovat s vyrovnaným rozpočtem a úsporným hospodařením dokonce klubovou finanční rezervu zvyšovat více, než tomu bylo v předchozích obdobích.
 • Nebyly zvyšovány členské příspěvky ani velká většina chovatelských poplatků.
 • Vyrovnaný rozpočet se zvyšující se rezervou byl udržen přesto, že klub byl v letech 2014-2015 zatížen soudním řízením s jednou členkou klubu.
 • Konkrétně: Mezi lety 2012-2016 se klubové finance zvýšily o 25 587,- Kč. (Pro srovnání: v předchozím období 2008-2012 se finance klubu zvýšily o 16 539,- Kč.)
   

Členská základna, atmosféra v klubu

 • Z klubu odešla řada formálních členů, kteří nebyli majiteli tibetských teriérů a nepodíleli se ani žádnou formou na činnosti klubu.
 • Dnes jsou členy klubu skuteční milovníci plemene tibetský teriér, chovatelé a lidé, pro které jsou tibetští teriéři opravdovým koníčkem.
 • Snažíme se o přátelské vztahy mezi lidmi a vzájemný respekt a věříme, že ve většině případů se nám tato snaha i daří.
 • Přesto, že ani našemu klubu se nevyhnuly jednotlivé problémy na osobní bázi, jsme přesvědčeni, že členové klubu vnímají pozitivnější celkovou atmosféru.
   

Propagace plemene a dobrého jména českého chovu TT

 • Čeští tibetští teriéři dosahují v mezinárodním měřítku výborných úspěchů, o čemž svědčí jak pravidelná vynikající umístění na špičkových výstavách včetně těch nejdůležitějších (evropské, světové, Crufts…), tak zapojení českých tibetských teriérů v zahraničních chovech.
 • Klub měl svoje zastoupení na světovém kongresu tibetských teriérů v Belgii v dubnu 2014 a připravil informaci o TT v ČR, zveřejněnou v kongresových materiálech.
 • K propagaci plemene v ČR se podařilo v předních kynologických časopisech zveřejnit řadu článků, věnovaných jak TT a jejich chovu obecně, tak klubovým výstavám a setkáním.

Co se nepovedlo:

Klubový chovatelský archiv

 • Bývalá hl. poradkyně chovu nepředala v roce 2012 po skončení své funkce klubové chovatelské písemnosti a v následujícím roce přestala být členkou klubu. Klub tedy neměl faktickou možnost, jak písemnosti získat zpět, kromě podání žaloby na vydání věci, ke které klub nepřistoupil v naději na smírné řešení této záležitosti a kvůli nezatěžování klubu soudním sporem.
   

Soudní řízení

 • V r. 2014 byl klub vystaven soudnímu řízení, když jedna členka podala na klub žalobu o určení neplatnosti usnesení členské schůze, přičemž využila ustanovení v novém občanském zákoníku o usnášeníschopnosti schůze, o kterém výbor předpokládal, že je ve stanovách dostatečně ošetřeno a ani ze strany členů na možný problém nikdo neupozornil.
 • Ve snaze nezatěžovat klub finančně, ale především s ohledem na dobré mezilidské vztahy v klubu, jejichž zhoršení by nepochybně případné natahování soudního sporu v celém klubu přineslo, klub prostřednictvím výboru žalobu uznal a soud pak na základě tohoto uznání prohlásil danou členskou schůzi za neplatnou.
 • Celý případ ve svém důsledku vedl výbor k návrhu na úpravu stanov tak, aby byla zachována více než 25 let trvající klubová praxe, podle které je členská schůze usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Tato úprava byla schválena členskou schůzí.

___________________

Na závěr tohoto souhrnu je na místě poděkovat všem členům klubu, kteří se klubového dění  aktivně účastní a svou měrou tak přispívají k jeho fungování. Vážíme si i těch, kteří klubu zachovávají přízeň přesto, že se z různých důvodů nemohou aktivně účastnit klubových akcí.

Věříme, že v dalším volebním období bude mít nově zvolené vedení klubu na čem stavět a náš klub si zachová vně svou prestiž a dobré jméno a uvnitř bezproblémové fungování a přátelské vztahy mezi lidmi. Bez nich by celá činnost klubu, zaměřená na náš oblíbený koníček, ztrácela svůj smysl.

Váš výbor TTC