Národní výstava Klatovy 2.7.2017

Rozhodčí / Judge: PhDr. Simona Jemelková


Psi - třída štěňat / Males Minor Puppy Class
VN 1 Nang Mi I-Menu Garuda , nar. 16.1.2017
o: Adominos To-Jo's Apeel at DW, m: Nang Mi Gayatri Lha'i
chov. Petra Giehrl (D), maj. Petra Giehrl a Dagmar Bachbuber (D) 

Psi - třída šampionů / Males Champion Class
V 1, CAC,
Nár. vítěz, BOB
Nang mi Ha-Nanyi , nar. 1.2.2015
o: Fang Zar Nima Kuo Yarlung Namtso, m: Kal-sang Lha-mi Tashi Bodjul
chov. a maj. Petra Giehrl (D)

Feny - třída štěňat / Females Minor Puppy Class 
VN 1 Nang Mi Indriya Nin-mo , nar. 16.1.2017
o: Adominos To-Jo's Apeel at DW, m: Nang Mi Gayatri Lha'i
chov. a maj. Petra Giehrl (D)

Feny - mezitřída / Females Intermediate Class
VD 1 Balu-wa Shalu Gompa , nar. 10.11.2015
o: Cublay-Khan Djomo Gangkar, m: Boshy Bhasundara Tashi Ihagpa
chov. a maj. Hana Baštová

Feny - třída vítězů / Females Champion Class
neúčast Can-mo Jinpa Dongyi Shepa , nar. 24.11.2012
o: Fang-Zar Nima Kuo Yarlung Namtso, m: Lha Skar-Mo Tashi Bodjul
chov. Blanka Štefanová, maj. Hana Baštová

Feny - třída veteránů / Females Veteran Class
V 1, BOV, BOS Kal-sang Lha-mi Tashi Bodjul , nar. 29.6.2007
o: Pam-Zamirin Napoleon, m: Jomo Lha-ri Tashi Bodjul
chov. Eva Pravdová, maj. Petra Giehrl (D)