Mezinárodní výstava psů České Budějovice 24.4.2016

Rozhodčí / Judge: Robert Kubeš


Psi - třída mladých / Males Junior Class
V 1, CAJC, BOJ Gedariah Angel Djomo Gangkar , nar. 27.4.2015
o: Cublay-Khan Djomo Gangkar, m: Khyim-Lha Tashi Bodjul
chov. a maj. Dagmar Hrdinová
VD 2 Altan Thuk-Yong , nar. 3.7.2015
o: Cublay Khan Djomo Gangkar, m: F'Ang Kipu Khim
chov. a maj. Jaromír Vladyka
neúčast Akhu Thuk-Yong , nar. 3.7.2015
o: Cublay Khan Djomo Gangkar, m: F'Ang Kipu Khim
chov. Jaromír Vladyka, maj. Eva Křížalová

Psi - mezitřída / Males Intermediate Class
V 1, CAC,
Res. CACIB
Gulliver Kipu Khyim , nar. 1.12.2014
o: Shen-Pa's Amdo, m: Deeba Kipu Khyim
chov. a maj. Eva Holanová

Psi - třída šampionů / Males Champion Class 
V 1, CAC, CACIB,
BOS
Cool Jazz Spirit of Happiness, nar. 22.6.2009
o: Salishan How Do You Like Me Now, m: Isadora-Djara Talk of the Town
chov. a maj. Bianca van Bommel  (NL)

Feny - třída mladých / Females Junior Class
V 1, CAJC
 
Chosen One of Darkness , nar. 25.10.2014
o:  Waterley Tuxedo, m: Brooke Shields of Darkness
chov. Barbora Bláhová , maj. Ivana Rosová
V 2 Naughty Girl Spirit of Happiness  , nar. 25.5.2015
o: Sun Kosi Chagan Lha Khang, m: Jump Joyfully spirit of Happiness
chov. Bianca a. Chris van Bommel (NL), maj. Bianca van Bommel (NL)
V 3 Dad-pa Tashi Lhagpa , nar. 25.6.2015
o: Nyams Dod-Pa od Vilzonky, m: Gabby z Targenu
chov.  Lenka Mifková, maj. Ivana Samcová
V 4 Atreyi Thuk-Yong , nar. 3.7.2015
o: Cublay Khan Djomo Gangkar, m: F'Ang Kipu Khim
chov. a maj. Jaromír Vladyka
VD Annapurna Thuk-Yong , nar. 3.7.2015
o: Cublay Khan Djomo Gangkar, m: F'Ang Kipu Khim
chov. a maj. Jaromír Vladyka

Feny - mezitřída / Females Intermediate Class
V 1, CAC,
Res.CACIB
Chanel of Darkness , nar. 25.10.2014
o:  Waterley Tuxedo, m: Brooke Shields of Darkness
chov. Barbora Bláhová , maj. Nora Petrová

Feny - třída otevřená / Females Open Class
V 1, CAC,
CACIB
Ti La Shu Walking to Happiness, nar. 2.3.2014
o: To-Jo's Adominos Barry Apeel'n, m: Cavu's Crossfire
chov. Sabine Rauhut (D), maj. Bianca van Bommel (NL)

Feny - třída šampionů / Females Champion Class
V 1, CAC Jump Joyfully Spirit of Happiness , nar. 6.12.2012
o: Gin Chomolhamo, m: Isadora-Djara Talk of the Town
chov. a maj. Bianca van Bommel  (NL)
V 2, Res. CAC Andromeda of Wild Marry, nar. 31.3.2013
o: Falamandus Nordic Vintage, m: C'Chitral Nyima Nying
chov. a maj. Petr Kothera

Feny - třída veteránů / Females Veteran Class
V 1, BOV, BOB,
BIS veterán
 
Brooke Shields of Darkness , nar. 08.09.2007
o: Alilah Jackanory, m: A'Ya Sher Kipu Khyim
chov. a maj. Barbora Bláhová