ICh. Jowo Rinpoche Tashi Bodjul

ICh. Jowo Rinpoche Tashi Bodjul

pes; nar. 08.10.2002;
datum udělení titulu: 23.05.2004;
maj. Lenka Mifková a E. Pravdová, Kostice,
chovatelská stanice Tashi Ihagpa
 

Ch. Tschal-pa von Nama-schu Ch. Silgarhi Varius Ch. Su-Khyi Kang Rimpoche
Silgarhi Hippolyta
Ch. Cchag-la Sämo Bodjul CS Karamain Flying Dutchman
Ch. Chyla von Tanakura
Ch. Amox Sissybar Ch. Karamain La Fontaine Ch. Karamain Ramain-Dali-Pa
Ch. Cara-Nor Ponya Gyalo du Kyil-Khor
Ch. Amox Delicious Shag Ch. Karamain Pan American
Ch. Karamain Mata Hari