Ch. Marco Polo Sengge

Ch. Marco Polo Sengge

pes; nar. 07.03.2004;
datum udělení titulu: 28.02.2009;
maj. Simona Jemelková, Olomouc,
chovatelská stanice Sengge
 

Ch. U'Batang Lamleh von Nama-schu Silgarhi Calidassa Tsering Dholmah Nima
Silgarhi Hippolyta
Ch. Man-dara Lamleh von Nama-schu Ch. Ba-tu Lamleh von Nama-schu
JCh. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu
Ch. San Tserei Laika Ch. Khados Union Jack Ch. Araki Hank The Yank
Araki Tzara
Sambhoga Kaya Sriyani Sha Kira Ch. Su-Khyi Just Whistle
Ch. Sheydon Gi-Lin's Gar-Ma