Ch. Bu-wa Gaba Ponya

Ch. Bu-wa Gaba Ponya

fena; nar. 06.05.2006;
datum udělení titulu: 23.03.2008;
majitel: Petra Giehrl, Německo,
chovatelská stanice Nang mi
 

Ch. Pam-Zamirin Everest Pan-Jo Ch. Karamain Jo-Wo Pan-Bu Ch. Karamain Pan American
Karamain Christmas Carol
Ch. Karamain Galatea Ch. Mirosan Esfahan-Pama-Da
Ch. Karamain Rosalinda
Eka-dza-tri od Vilzonky Ch. Tashi Bodjul H'Aran Horpa Ch. Dschowo's Chandu
Ch. Amox Sissybar
JCh. Bacaadweeyn od Vilzonky Ch. Shobhan Dschampa
Ch. Anta Witty