Ch. An Jomo Garkana

Ch. An Jomo Garkana

fena; nar. 18.06.2011;
datum udělení titulu 06.01.2013;
majitel: Dagmar Hrdinová;
chovatelská stanice Djomo Gangkar
 

Ch. H'Aran Horpa Tashi Bodjul Ch. Dschowo's Chandu Ch. Thu-Sangs Amhir-Aladin
Ch. Ski-La-Kyi Paani
Ch. Amox Sissybar Ch. Karamain La Fontaine
Ch. Amox Delicious Shag
Dawa Tang-ka z Targenu Ch. Kang Rimpoche Tashi Bodjul Ch. Pam Zamirin Napoleon
Ch. Jomo Lha-ri Tashi Bodjul
F'Cham-la Sema od Vilzonky Ch. Pam-Zamirin Ibex Ifii
Ch. Bacaadweeyn od Vilzonky