Upozornění členům klubu - poplatek za expresní vyřízení

15.08.2018 11:18

Vážení členové klubu,
stále se opakují problémy, kdy chovatelé zasílají po termínu doklady k vrhům, které musí být hlavní poradkyní chovu ve stanovené době zaslány potvrzené na ČMKU. V případě zpožděného odeslání chovatelem je nutné tyto záležitosti vyřizovat obratem. Dosud byl klub benevolentní a v takových případech nebyl požadován stanovený poplatek za expresní vyřízení.
Podle rozhodnutí výboru napříště bude poplatek za expresní vyřízení v případě, že chovatel zašle žádost o vystavení čísel nebo přihlášku vrhu opožděně, vždy požadován.

Výbor TTC 

 

Pro přiomenutí uvádíme termíny pro odeslání dokladů podle Zápisního řádu TTC:

62. Čísla zápisu přiděluje chovateli na základě příslušného formuláře plemenná kniha. Žádost o přidělení čísel zápisu zasílá chovatel hlavnímu poradci chovu do věku dvou týdnů štěňat na předepsaném formuláři.

73. Zápis vrhu se provádí na základě Přihlášky k zápisu vrhu, kterou je chovatel povinen pravdivě, úplně a čitelně dvojmo vyplnit na předepsaném tiskopise, podepsat a obě doporučeně zaslat hlavnímu poradci chovu nejpozději do 60 dnů od data narození štěňat